Rekrutacja 2017/2018


Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i nie tylko !!!!

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy do:

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Szczegóły poniżej !


13 maja 2017 (sobota) – godz. 11.00

KONCERT dla KANDYDATÓW do PSM I stopnia
– SALA KONCERTOWA ZSM w Siedlcach

27 maja 2017 (sobota)  – badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia

9 czerwca 2017 (piątek) – egzaminy do PSM II stopnia: prezentacja przygotowanych utworów, samodzielne przygotowanie utworu, czytanie nut a’vista

10 czerwca 2017 (sobota) – egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych (część pisemna i część ustana)


Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2017/2018

do

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia klas instrumentalnychakordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu (tylko czteroletni cykl kształcenia), oboju (tylko czteroletni cykl kształcenia), organów (tylko czteroletni cykl kształcenia), saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu, oboju, organów, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

 

Informacje prawne na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (opublikowano: Dz. U. z 2014 r., poz. 686):

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w Naszej Szkole oraz osoby pełnoletnie zainteresowane nauką w PSM II stopnia proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach:

od 10 kwietnia do 20 maja 2017r. (PSM I stopnia)

od 10 kwietnia do 31 maja 2017r. (PSM II stopnia)


1. wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej oraz wypełnionego kwestionariusza (do pobrania poniżej)

Wniosek i kwestionariusz przyjęcia do szkoły muzycznej I stopnia

Wniosek i kwestionariusz przyjęcia do szkoły muzycznej II stopnia


2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej (szkole muzycznej), wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Uwaga !!!! W przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych (flet, klarnet, obój, saksofon, trąbka) szkoła MOŻE (ale nie musi) zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyka – instrumentalisty, w specjalizacji gra na instrumentach dętych wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii !!!
Podsumowując:
Wszyscy Kandydaci PSM I i II stopnia – zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, rodzice kandydata powinni dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 Ustawy o Systemie Oświaty oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


3. podania do Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach,


4. koperty zaadresowanej na własny adres z przyklejonym znaczkiem (w celu poinformowania o dokładnych godzinach badań uzdolnień muzycznych kandydatów.


W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria mają jednakową wartość.