Rekrutacja 2018/2019

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza nabór uzupełniający:

Do PSM I stopnia

do klasy akordeonu – cykl 6-letni (c6) – 1 miejsce

do klasy fletu – cykl 6-letni (c6) lub 4-letni (c4) – 1 miejsce*

do klasy trąbki – cykl 6-letni (c6) lub 4-letni (c4) – 1 miejsce*

*w przypadku klas fletu i trąbki szkoła dysponuje 1 wolnym miejscem w cyklu 6-letnim i 1 wolnym miejscem w cyklu 4-letnim. Możliwości przyjęcia kandydatów do tych klas są następujące:
1 osoba do klasy trąbki c4 i 1 osoba do klasy fletu c6
lub    1 osoba do klasy fletu c4 i 1 osoba do klasy trąbki c6.
Nie ma możliwości przyjęcia 2 kandydatów do cyklu 4-letniego.

Termin składania dokumentów: 25.09.2018               Badanie przydatności: 26-28.09.2018

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole proszeni są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach:

 1. wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej,
 2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej (szkole muzycznej), wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, (w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, rodzice kandydata powinni dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Bez zaświadczenia lekarskiego wnioski nie będą przyjmowane !!!!!

 1. podania do Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach,

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2018/2019 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860);

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Wniosek oraz wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata można pobrać poniżej lub z sekretariatu szkoły.

2018_2019_wniosek_do_PSM1

wzór_oświadczenia_o_wielodzietności_rodziny_kandydata

 

Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

 
 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i nie tylko! 


12 maja 2018 (sobota)  – badanie przydatności do PSM I stopnia (sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie)

25 maja 2018 (piątek) – egzamin praktyczny do PSM II stopnia:

 • prezentacja przygotowanych utworów
 • samodzielne przygotowanie utworu w czasie do 30 minut
 • czytanie nut a vista

26 maja 2018 (sobota) – egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, (część pisemna i część ustna)


 Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019

do

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu (tylko czteroletni cykl kształcenia), oboju (tylko czteroletni cykl kształcenia), organów (tylko czteroletni cykl kształcenia), saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli.

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia klas instrumentalnych: akordeonu, altówki, fletu, fortepianu, gitary, klarnetu, kontrabasu, oboju, organów, saksofonu, skrzypiec, trąbki, wiolonczeli oraz harfy.

 

Informacje prawne na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686):

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.


Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole oraz osoby pełnoletnie zainteresowane nauką w PSM II stopnia proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ZSM w Siedlcach:

 1. wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej,

 2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej (szkole muzycznej), wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, rodzice kandydata powinni dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bez zaświadczenia lekarskiego wnioski nie będą przyjmowane !!!!!

 3. podania do Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach,

 4. koperty zaadresowanej na własny adres z przyklejonym znaczkiem (w celu poinformowania o dokładnej godzinie i miejscu – nr sali, badania uzdolnień muzycznych kandydata).

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności (PSM I stopnia) albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności (PSM II stopnia).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Kryteria mają jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata powyższych kryteriów dołącza się do wniosku, odpowiednio:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2018/2019 lub w sekretariacie szkoły). Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948),

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860);

 

Powyższe dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.


Wniosek oraz wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata można pobrać poniżej lub z sekretariatu szkoły.

2018_2019_wniosek_do_PSM1

2018_2019_wniosek_do_PSM2

wzór_oświadczenia_o_wielodzietności_rodziny_kandydata

 

Termin składania dokumentów:

 od 4 kwietnia do 28 kwietnia 2018r. (PSM I stopnia)

 od 16 kwietnia do 12 maja 2018r. (PSM II stopnia)


Podsumowanie.

należy złożyć:

 1. wypełniony wniosek,
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. podanie do Dyrekcji ZSM,
 4. kopertę zaadresowaną na własny adres z przyklejonym znaczkiem,
 5. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres badania przydatności do PSM I stopnia w Siedlcach:

zaśpiewanie piosenki (wybranej i przygotowanej przez kandydata),

badanie słuchu wysokościowego:

 • powtarzanie dźwięków i krótkich motywów głosem,
 • analiza motywów melodycznych – określanie, który dźwięk się zmienił,
 • porównywanie wysokości dźwięków,
 • śpiewanie dźwięku z akordu,

badanie poczucia rytmu i tempa:

 • powtarzanie tematu rytmicznego (klaskanie),
 • powtarzanie ostinata rytmicznego (maszerowanie – tupanie nogami),

badanie pamięci muzycznej:

 • śpiewanie zapamiętanej melodii i transponowanie do kolejnych wyższych tonacji,
 • rozpoznawanie zmian w dwóch melodiach.

 

Zakres egzaminu wstępnego do PSM II stopnia w Siedlcach:

1. egzamin praktyczny do PSM II stopnia:

 • prezentacja przygotowanych utworów (prosimy o wydrukowanie i przyniesienie na egzamin programu zawierającego imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tytuły poszczególnych części, opusy i numery),
 • samodzielne przygotowanie utworu w czasie do 30 minut (utwór wybrany przez komisję),
 • czytanie nut a vista (utwór wybrany przez komisję),

2. egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych:

część pisemna:

 • budowanie interwałów od podanych dźwięków,
 • rozpoznawanie interwałów w obrębie oktawy granych melodycznie i harmonicznie,
 • rozpoznawanie trójdźwięków, określanie trybu i postaci,
 • określanie trybu akordów,
 • zapisanie gamy i triady harmonicznej w określonej tonacji i kluczu,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o słyszaną melodię (dyktando melodyczne 1-głosowe),
 • dokonywanie korekty zapisu nutowego na podstawie usłyszanej melodii,
 • dopasowanie zapisu nutowego do usłyszanej melodii,
 • dopasowanie zapisu ćwiczenia rytmicznego do usłyszanego przykładu rytmicznego,
 • uzupełnianie zapisu nutowego w oparciu o usłyszany przykład rytmiczny (dyktando rytmiczne),
 • dokonanie korekty tekstu muzycznego (analiza dźwiękowo-rytmiczna),
 • określanie metrum po wysłuchaniu przykładów muzycznych.

część ustna:

 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego wybranego i przygotowanego przez kandydata,
 • zaśpiewanie ćwiczenia solfeżowego wybranego przez komisję,
 • realizacja ćwiczenia rytmicznego wybranego przez komisję.